Biuro Planowania Włocławek
  MENU TEMATYCZNE
  Strona główna
  Status prawny
  Struktura organizacyjna
  Przedmiot działania i kompetencje
  Majątek
  Rejestry, ewidencje, archiwa
  Obwieszczenia
  Ogłoszenia
  Przetargi
  Do pobrania
  Kontakt

  SZUKAJ W SERWISIE

Szukaj

  MENU DODATKOWE
  Instrukcja obsługi
  Rejestr zmian

  LINKI
  KPBPPiR we Włocławku
  Strona główna BIP

Dzisiejsza data: Środa 07 marca 2018 r.

Ostatnia modyfikacja: 7 marca 2018 r. 12:14

Przedmiot działania i kompetencje

Celem działania Biura jest realizacja zadań z zakresu planowania przestrzennego i regionalnego wynikających z kompetencji samorządu województwa

Do podstawowych zadań Biura należy:

 1. przygotowywanie projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa i jego aktualizacji;
 2. tworzenie koncepcji oraz przygotowanie instrumentów polityki regionalnej prowadzonej przez Samorząd Województwa, w tym tworzenie prognoz i scenariuszy rozwoju województwa z wykorzystaniem badań foresightowych;
 3. współudział w opracowywaniu strategii rozwoju województwa oraz w jej monitorowaniu;
 4. prowadzenie analiz i studiów w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego;
 5. udział w pracach zespołów problemowych i w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez departament Urzędu Marszałkowskiego nadzorujący prace Biura;
 6. współpraca z uczelniami wyźszymi i instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie problematyki zagospodarowania przestrzennego i rozwoju regionalnego;
 7. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju lokalnego;
 8. współudział w sporządzaniu i monitorowaniu wojewódzkich programów realizujących ponadlokalne cele publiczne;
 9. wykonywanie innych zadań z zakresu rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego wskazanych przez Zarząd Województwa lub Marszałka Województwa;
 10. przygotowywanie wniosków i opinii do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i innych dokumentów;
 11. wspieranie prac planistycznych o charakterze lokalnym istotnych z punktu widzenia rozwoju województwa (konsultacje, doradztwo, opinie, itd.);
 12. współudział w projektach unijnych realizowanych przez Samorząd Województwa.


Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

 • Mariusz Leszczyński - Dyrektor KPBPPiR we Włocławku - wykształcenie wyższe
 • Renata Bombolewska - Główny Księgowy - wykształcenie wyższe ekonomiczne

Dyrektor Kieruje Biurem według zasady jednoosobowego kierownictwa i ponosi odpowiedzialność za wyniki pracy jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Biura

Do zakresu kompetencji zastrzeżonych dla Dyrektora należą sprawy:

 1. polityki kadrowej i wynagrodzeń pracowników,
 2. ustalenia programów wieloletnich, rocznych i kwartalnych prac rzeczowych Biura,
 3. przedkładania odpowiednich raportów oraz opracowań w formie tekstowej i graficznej (w formie papierowej i elektronicznej) dyrektorowi departamentu Urzędu Marszałkowskiego nadzorującego prace Biura.

 Dyrektor nadzoruje i koordynuje działalność:

 1. Zastępców Dyrektora;
 2. Głównego Księgowego;
 3. Radcy Prawnego;
 4. Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
 5. Zespołu Organizacyjno-Administracyjnego;
 6. Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Zastępcy Dyrektora i Główny Księgowy kierują określonymi grupami spraw oraz sprawują nadzór nad komórkami organizacyjnymi zgodnie z podziałem kompetencji.

Zastępca Dyrektora we Włocławku nadzoruje i koordynuje działalność:

 1. Zespołu Planowania Przestrzennego;
 2. Zespołu Rozwoju Regionalnego;
 3. Zespołu Analiz i Studiów;
 4. Zespołu Informatyczno-Wydawniczego.

Zastępca Dyrektora w Bydgoszczy , pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Oddziału w Bydgoszczy, nadzoruje i koordynuje działalność Oddziału Biura w Bydgoszczy, w którym działają:

 1. Zespół Planowania Przestrzennego w Bydgoszczy;
 2. Zespół Rozwoju Regionalnego w Bydgoszczy;
 3. samodzielne stanowiska administracyjno-gospodarcze w Bydgoszczy.

Zastępca Dyrektora w Toruniu , pełniący jednocześnie funkcję Kierownika Oddziału w Toruniu, nadzoruje i koordynuje działalność Oddziału Biura w Toruniu, w którym działają:

 1. Zespół Planowania Przestrzennego w Toruniu;
 2. Zespół Rozwoju Regionalnego w Toruniu;
 3. samodzielne stanowiska administracyjno-gospodarcze w Toruniu. 

Główny Księgowy odpowiada za całokształt zagadnień finansowych Biura, nadzoruje i koordynuje działalność Zespołu Finansowo-Księgowego.Dodał :

Waldemar Lisiecki

Data dodania :

18 lutego 2004 r. 10:01

Licznik odsłon :

131235

Liczba zmian :

11

Data modyfikacji

Typ zmiany

Osoba zmieniająca

29 czerwca 2009 r. 06:48

Edycja

Waldemar Lisiecki

29 czerwca 2009 r. 09:56

Edycja

Waldemar Lisiecki

29 czerwca 2009 r. 10:11

Edycja

Waldemar Lisiecki

2 stycznia 2012 r. 09:56

Edycja

Waldemar Lisiecki

2 stycznia 2012 r. 10:01

Edycja

Waldemar Lisiecki

2 stycznia 2012 r. 10:01

Edycja

Waldemar Lisiecki

29 września 2014 r. 10:38

Edycja

Waldemar Lisiecki

8 lutego 2016 r. 21:05

Edycja

Waldemar Lisiecki

27 sierpnia 2016 r. 18:02

Edycja

Waldemar Lisiecki

27 sierpnia 2016 r. 18:04

Edycja

Waldemar Lisiecki

24 listopada 2016 r. 09:31

Edycja

Waldemar Lisiecki

Powered by Samba-AnaCom | Copyright © 2018 Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku